JURIDISCHE DIENSTEN

De advocaten en adviseurs van Legion werken uitsluitend in het exclusieve automotive segment en al hetgeen daaraan gerelateerd is: dat betekent gerichte kennis van wetgeving, jurisprudentie, contracten en documenten. Zij adviseren de automotive cliënten op het hoogste niveau. Om transacties en afspraken goed te regelen, de juiste contracten en documenten op te stellen, maar ook, indien nodig, de belangen van de cliënten in rechte te beschermen en te verkrijgen wat hen rechtens toekomt.

Onze expertise

Procesrecht

procedures inzake non-conformiteit, nakoming, ontbinding, beslagzaken, incasso-zaken.

Geschillen dienen opgelost te worden, waarbij altijd gezocht wordt naar een redelijke, minnelijke afhandeling. De Advocaten/Associates van Legion hebben dit hoog in het vaandel staan. Echter, als dat niet (meer) lukt, stelt Legion al het nodige in het werk om de rechten en belangen van haar cliënten te beschermen. En te zorgen dat zij verkrijgen wat hun rechtens toekomt. Legion werkt met ervaren, senior procesadvocaten, met gerichte expertise in het automotive werkgebied van Legion. En al hetgeen daaraan gerelateerd is. Er zijn uitgebreide referenties over procesvoering rond levering, nakoming, betaling, non-conformiteit, aansprakelijkheid, etc. Met uitstekende resultaten.  Legion geeft altijd een reële beoordeling en advisering over de inhoud van de zaak en de (juridische) kansen op een goed resultaat. En verdere uitleg over het verloop van de procedure en, belangrijk, een inschatting van de kosten. Het gaat bij Legion altijd om het beste resultaat voor haar cliënten: vaak minnelijk, soms met strijd..

Arbeidsrecht

arbeidsovereenkomsten, ontbinding, ontslagrecht, functies en taken, arbeids-procesrecht.

Arbeidsrecht gaat over situaties tussen mensen. Dat verliest Legion nimmer uit het oog. De achtergronden en redenen van een (juridisch) arbeidsgeschil zijn vaak complex en niet altijd zichtbaar. De Advocaten/Associates arbeidsrecht van Legion hebben senior expertise in de wet- en regelgeving, maar ook oog voor de mens en de feitelijke situatie. Soms leidt dat tot oplossingen, soms tot een duidelijk eindoordeel in een procedure. Maar altijd gericht op het optimale resultaat voor de client van Legion.  Indien een arbeidsrechtelijke kwestie in uw organisatie aan de orde is of lijkt te gaan ontstaan, zal de Advocaat/Associate arbeidsrecht u graag vertrouwelijk en deskundig verder adviseren.

Advies

Begeleiding van (internationale) aan-en verkooptransacties.

Voor de juridische begeleiding van aan- en verkooptransacties van exclusieve automobielen biedt Legion de navolgende diensten:

IDENTIFICATIE VAN BETROKKEN PARTIJEN

 • Onderzoek en bevestiging naar de juiste identiteit van personen of organisaties welke betrokken zijn bij de aan- of verkooptransactie.
 • Vaststelling van de juiste contact-informatie i.c. adres, e-mail, tel.nr., etc.
 • Op verzoek kunnen referenties en financieel/zakelijke informatie worden nagezocht.

GEHEIMHOUDINGSVERKLARING
 • Voor alle partijen, welke betrokken zijn in hoogwaardige automotive transacties is de vertrouwelijkheid en geheimhouding van alle uitgewisselde informatie essentieel.
 • Legion verzorgt de opstelling en ondertekening van verklaringen voor geheimhouding en exclusiviteit, al dan niet aangevuld met boetebedingen en nadere voorwaarden.

INTENTIEVERKLARING
 • Indien de onderhandelingen tot verdere interesse leiden, kan een partij verzoeken om een zg. intentieverklaring. I.c. omschrijving van het voertuig, prijs, speciale voorwaarden, conditie en afspraken over verdere afhandeling. De Intentieverklaring is een voorlopig koopcontract dat definitief wordt als aan alle voorwaarden en inspecties is voldaan.
 • Legion verzorgt intentieverklaring naar (internationale) standaarden, op verzoek verder uitgewerkt naar de wensen van betrokken partijen.

BEWIJS VAN EIGENDOM OF RECHTSGELDIG MANDAAT TOT BEMIDDELING
 • Om tot een rechtsgeldige koopovereenkomst en overdracht van eigendom te komen dient vastgesteld te worden of de aanbieder over het onbezwaarde eigendom van de auto beschikt of een geldig mandaat heeft om namens de eigenaar te mogen onderhandelen en verbintenissen aan te gaan.
 • Legion onderzoekt op aanvraag het rechtsgeldige eigendom of het mandaat.

FINANCIELE DIENSTEN
 • De financiële aspecten van automotive transacties op topniveau vragen om top-expertise en de juiste ervaring in dit specifieke segment.
 • Op enig moment in de transactie zal de geïnteresseerde koper (of zijn mandaathouder) de financiële gegoedheid (Proof of Funds) en evt. de herkomst van middelen moeten aantonen. De financiële Associates van Legion bieden alle fiscale en financiële diensten, welk benodigd zijn in iedere fase van de transactie.
 1. Financieringsarrangementen.
 2. Beoordeling van de financiële documenten welke door partijen worden overlegd.
 3. Herkomst van middelen, anti-witwas, bankverklaringen en -garanties
 4. Belasting-gerelateerde zaken, kredietonderzoek, etc
 5. Faciliteiten voor aanbetaling in deposit, escrow of 3e gelden rekening.

CONTRACTEREN
 • Alle activiteiten in de aan- of verkoop van exclusieve, hoogwaardige auto’s leiden tot hetzelfde punt: de bevestiging en vastlegging van de deal in een solide, helder contract waarin zijn opgenomen alle aspecten van de overeenkomst en al hetgeen daaraan gerelateerd is.
 • Legion beschikt over gespecialiseerde kennis en een uitgebreid scala van automotive contracten. Standaard formats zijn beschikbaar maar uiteraard ook volledig op maat gemaakt naar de eisen en wensen van partijen.
 • Legion verzorgt het gehele traject rond contractering, van opzet tot ondertekening
 • Overdracht van het juridisch eigendom

LOGISTIEKE DIENSTEN
 • De eigenaren en kopers van exclusieve automobielen bevinden zich over de gehele wereld en in de meeste gevallen op verschillende plaatsen en tijdzones. Het transport van kostbare auto’s vraagt om gerichte expertise en samenwerking met gerenommeerde organisaties.
 • De Associates van Legion refereren aan de beste partners in internationale automotive logistiek, transport en opslag. En advies / controle van alle douane, import/expert documenten en procedures.

Juridische advisering bij samenwerkingen, events, races. Vergunningen, bezwaarprocedures Algemene voorwaarden, garantiebepalingen. Juridische begeleiding o.a. clubs, stichtingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Connect