COLUMN

Verjaring en causaal verband, laat de tijd u niet inhalen…

Steeds vaker worden exclusieve auto’s, in het bijzonder de classics in het duurdere segment, aangekocht als beleggingsobject voor de langere termijn. Ze worden vaak in collecties opgenomen en beheerd in daarvoor goed geoutilleerde ruimtes. In de meeste gevallen wordt er niet of nauwelijks met de auto’s gereden. De kans dat kort na de aankoop nog een al dan niet verborgen gebrek aan de auto wordt geconstateerd, is daardoor gering. Gebreken komen in de regel aan het licht in het gebruik of tijdens onderhoud of reparatie van de auto. Dat is bij langdurig gestalte investment-grade auto’s minder voor de hand liggend.

Vaak wordt een auto, welke als investering en voor het rendement (door A) is aangeschaft, pas na een aantal jaren (aan B) wordt doorverkocht. Bij die doorverkoop komt er veelal een hernieuwd onderzoek naar de staat en historie door B. Mocht er bij zo’n onderzoek onverwacht iets naar voren komen dat een issue voor de prijs of zelfs de transactie kan worden, dan ontstaan er in juridisch opzicht een aantal problemen. De belangrijkste daarvan zijn de zg. verjaring en het causaal verband. Hoe zit dat ? Een voorbeeld uit de praktijk:

Een gewaardeerde classic car trader/client /van ons kantoor kreeg van zijn klant de opdracht om zijn klassieke Duitse sportwagen in zg. consignatie te verkopen. Voorafgaand werd de auto geïnspecteerd en daarbij bleek dat de auto op veel punten niet origineel was en niet over de correcte “matching” numbers beschikte. Vooral dat laatste kan een auto flink in waarde doen dalen. De auto was plm 7 jaar eerder grondig gerestaureerd door een professioneel restauratiebedrijf. Daarbij werden o.m. de motor en de versnellingsbak onder handen genomen. In de omschrijving van de werkzaamheden bleef onduidelijk of deze gereviseerd, deels vervangen of zelfs volledig vervangen waren. Maar uit de recente inspectie kwam in ieder geval vast te staan dat de nummers niet meer overeenkwamen met de oorspronkelijke fabrieksnummers. En uit de voorgaande historie kon worden vastgesteld dat er niet eerder aan de motor en bak was gewerkt. Ergo, de originele nummers zijn bij de laatste restauratie van 6 a 7 jaar verloren gegaan. En dit werd pas bij de consignatie-inspectie 7 jaar later ontdekt.

Gesteld kan worden dat de restaurateur zijn opdracht niet goed of volledig heeft uitgevoerd; als professional had hij kunnen en moeten begrijpen dat het wegnemen van de matching numbers grote gevolgen voor de waarde had en zijn klant hier zonder meer over had moeten inlichten. Er is sprake van een tekortkoming of nadeel waarvoor de restaurateur mogelijk aansprakelijk is. Dat de restauratie 7 jaar geleden is uitgevoerd maakt dan in beginsel niet uit; de vordering tot nakoming kan alsnog worden ingesteld voor een periode van 5 jaren, vanaf het moment dat de klant (opdrachtgever) bekend is geraakt met de tekortkoming. Dat moment was in dit geval het onderzoek t.b.v. de consignatie.

Echter, het blijft moeizaam en ingewikkeld; de restaurateur kan bijv. stellen dat de klant bij aflevering van de restauratie uitgebreider onderzoek had moeten doen of dat de klant wel met de vervanging bekend was, etc. dan komen de bewijsrechtelijke aspecten aan de orde. En dan werkt het lange tijdsverloop zeker niet in het voordeel van de eiser. Je mag hopen dat er nog oude mails of documenten zijn…

En dan is er nog het probleem van het oorzakelijk verband, de zg. causaliteit. Bij een langdurig tijdsverloop (hier 7 jaren) na uitvoering van een opdracht komt onmiddellijk de vraag aan de orde, wat zich in de 7 jaren allemaal heeft voorgedaan; misschien is er wel een tweede motor en bak revisie uitgevoerd, waarbij toen pas de nummers zijn veranderd. Allemaal aannames en insinuaties maar bewijsrechtelijk komen partijen tegenover elkaar te staan. Uit onze praktijkgevallen blijkt in ieder geval dat er bij het instellen van vorderingen na lange tijd, niet veel te halen valt, behoudens gevallen waarin de zaken en het bewijs glashelder kunnen worden teruggehaald..

Soms doet de tijd z’n werk in uw voordeel, echter bij oudere vorderingen wordt u vaak eerder door de tijd ingehaald. Goed opletten dus, time flies…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Connect