PRIVACY STATEMENT GROSVENOR WELLS BV / LEGION

Grosvenor Wells BV Legion respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Grosvenor Wells BV / Legion verwerkt.

Grondslagen voor verwerking

Grosvenor Wells BV / Legion verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Grosvenor Wells BV / Legion veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van Grosvenor Wells BV / Legion.
Grosvenor Wells BV / Legion verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het voeren van (gerechtelijke) procedures.
Het innen van declaraties.
Advisering, bemiddeling en verwijzing.
Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
Marketing- en communicatieactiviteiten.
Werving en selectie (sollicitatie).
Grosvenor Wells BV / Legion verwerkt persoonsgegevens, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
Grosvenor Wells BV / Legion verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
wettelijke verplichting
uitvoering van een overeenkomst
verkregen toestemming van betrokkene(n)
gerechtvaardigd belang

Het delen van uw gegevens
 

Grosvenor Wells BV / Legion deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Zoals waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Grosvenor Wells BV / Legion zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met het opmaken van akten en overeenkomsten, (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast zal Grosvenor Wells BV / Legion persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Grosvenor Wells BV / Legion uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Grosvenor Wells BV / Legion ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, advocaat, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of een deskundigenrapport.   

Beveiliging

Grosvenor Wells BV / Legion hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiliging-sniveau te waarborgen. In het geval Grosvenor Wells BV / Legion gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Grosvenor Wells BV / Legion in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn

Grosvenor Wells BV / Legion bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via info@legion.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Grosvenor Wells BV / Legion aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Contact

Mogelijk heeft u een vraag of kwestie waar Legion u over kan adviseren of mee kan assisteren. Legion garandeert u volledige discretie, vrijblijvende eerste beoordeling en response op de kortst mogelijke termijn.

Legion Automotive Legal Services

Keizersgracht 620
1017 ER Amsterdam
+31(0)655378120
Oegema@legion.nl
www.legion.nl